.................................roi 2...........................